Oktatástervezés

Célkitűzések

A kurzus résztvevői megismerkednek az elektronikus, digitális tanulási környezetek karakterisztikus jellemzőivel és az IKT eszközrendszerben rejlő tanítástervezési illetve
tanulástámogató potenciál elemeivel. Áttekintést kapnak a témakörre vonatkozó releváns és reprezentáns szakirodalomról, a vonatkozó kutatások elméleti hátteréről és fontosabb gyakorlati eredményeiről. Megismerik a korszerű oktatástervezésben kulcsszerepet játszó  digitális pedagógiai kultúra alapelemeit és körvonalait.

A tantárgy tartalma:  

Az elektronikus  tanulási környezet tervezésére és szervezésére alkalmas modellek.  Digitális pedagógiai kultúra az információs társadalom iskoláiban.
 IKT-re épülő tanulási környezetek implementációja a közoktatásban (blended learning, dual mode curricuka, virtuális campus , virtuális szemináriumok,
virtuális tanulási környezet, személyes tanulási hálózatok, újmédia és közösségi média mint online tanulási környezet, stb.). Jövőképek és jövőtrendek.

Követelmények:  Az előadásokon történő részvétel, a kötelező és ajánlott irodalom kijelölt részeinek elolvasása, a tananyag tartalmi elemeinek és a témakör
kulcsfogalmainak ismerete.
A kurzus zárásaként a hallgatók csoportos szakmai diszkusszió során bizonyítják, hogy rendelkeznek a hagyományos és a  digitális tanulási környezetekben hatékony oktatástervezéshez szükséges alap- és háttérismeretekkel.

 

 Prezentációk      

 

      Pr. I.             Pr. II.             Pr. III.          Pr. IV.   

 

                                                                                                                                       

 

            Tantárgyleírás           Irodalom              Az információs társadalom                    

                                                                                                                             Jellemzők, trendek, jövőképek